ΕL/ EN/ DE
Σχηματος Π
Σχηματος Π προφιλ αλουμινιου
 
Η  ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε  παράγει διατομές σχήματος Π από προφίλ αλουμινίου σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων με δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος.
Υπάρχει ελάχιστη ποσότητα διέλασης από κάθε καλούπι / μήτρα.
Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και μικρών ποσοτήτων, βάσει ειδικού τιμοκαταλόγου η κατόπιν συνεννόησης.
Δοκιμάστε τις υπολογιστικές μας εφαρμογές που προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για διατομές σχήματος Π από προφίλ αλουμινίου,εδώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Area
(mm2)
Th. Weight
(gr/m)
Th. Weight
6m (kgr)
ey
(mm)
Ιxx 
(cm^4)
Ιyy
(cm^4)
ix (cm) iy (cm) Sx
(cm^3)
Sy
(cm^3)
PSM x (cm3) PSM y (cm3) It, (cm4) Iw, (cm6) Yel,  (mm)
6 5 1 14 38 0.23 3.07 0.0033 0.0069 0.1526 0.2215 0.0106 0.0229 0.0189 0.0290 0.00047 0.00013 3.27
10 10 1.9 50 134 0.81 5.96 0.0468 0.0672 0.3065 0.3675 0.0785 0.1345 0.1349 0.1722 0.00599 0.00506 6.89
11 4.5 1 18 49 0.29 3.13 0.0030 0.0287 0.1285 0.3990 0.0095 0.0521 0.0195 0.0653 0.00060 0.00043 2.27
11 10.5 1.1 33 89 0.53 6.64 0.0364 0.0631 0.3332 0.4387 0.0548 0.1147 0.0969 0.1356 0.00132 0.00602 7.54
11 15 1.7 64 173 1.04 8.84 0.1415 0.1177 0.4705 0.4292 0.1600 0.2140 0.2659 0.2617 0.00616 0.02181 11.56
12 12 1 34 92 0.55 7.62 0.0502 0.0811 0.3844 0.4885 0.0659 0.1352 0.1161 0.1570 0.00113 0.01036 8.81
14 6 1.25 29 79 0.48 4.16 0.0088 0.0770 0.1734 0.5120 0.0212 0.1100 0.0433 0.1370 0.00153 0.00210 3.12
15 12.5 1.4 52 141 0.84 8.07 0.0812 0.1836 0.3949 0.5937 0.1006 0.2448 0.1824 0.2901 0.00340 0.02480 8.64
16 12 1.5 56 150 0.90 7.84 0.0784 0.2174 0.3759 0.6258 0.1000 0.2717 0.1846 0.3244 0.00416 0.02674 8.00
17 25 3 183 494 2.96 14.48 1.1110 0.7795 0.7792 0.6527 0.7671 0.9171 1.2586 1.1408 0.05490 0.39236 19.43
18.5 10 1 37 99 0.59 7.03 0.0351 0.1907 0.3102 0.7229 0.0499 0.2062 0.0990 0.2431 0.00122 0.01680 6.09
20 15 1.25 59 160 0.96 10.03 0.1359 0.3859 0.4784 0.8062 0.1355 0.3859 0.2516 0.4473 0.00309 0.07815 10.22
20.35 15 1 48 131 0.78 10.16 0.1122 0.3326 0.4817 0.8293 0.1105 0.3268 0.2063 0.3744 0.00161 0.06871 10.26
22 7.2 1.2 41 110 0.66 5.33 0.0167 0.2624 0.2024 0.8020 0.0314 0.2385 0.0682 0.2950 0.00196 0.01040 3.43
22 21 2 120 324 1.94 13.35 0.5373 0.9400 0.6692 0.8851 0.4025 0.8545 0.7129 1.0020 0.01600 0.36324 15.16
25 15 1.1 58 157 0.94 10.50 0.1310 0.5802 0.4748 0.9995 0.1247 0.4642 0.2426 0.5373 0.00234 0.11898 9.60
25 30 2 162 437 2.62 18.63 1.5112 1.7454 0.9658 1.0380 0.8112 1.3963 1.3883 1.6005 0.02160 1.40454 23.12
26 37 1.6 155 418 2.51 22.67 2.2252 1.9228 1.1986 1.1142 0.9816 1.4791 1.6444 1.6524 0.01322 2.39305 29.76
27 11 1 47 127 0.76 8.16 0.0516 0.5022 0.3315 1.0337 0.0633 0.3720 0.1332 0.4423 0.00157 0.05277 6.05
27.5 15 2.6 136 367 2.20 10.14 0.2774 1.4537 0.4516 1.0339 0.2734 1.0572 0.5350 1.2943 0.03064 0.26328 8.76
31.8 3.4 1.2 43 117 0.70 2.59 0.0020 0.4452 0.0680 1.0124 0.0078 0.2800 0.0161 0.3842 0.00209 0.00173 0.70
32 16.5 1.1 69 187 1.12 11.90 0.1848 1.1094 0.5172 1.2673 0.1553 0.6934 0.3117 0.8050 0.00279 0.27562 10.07
33.5 14 4 214 578 3.47 9.38 0.3300 3.0043 0.3927 1.1849 0.3517 1.7936 0.7044 2.3023 0.11413 0.39952 6.79
33.6 4 1.6 61 166 1.00 2.95 0.0042 0.7025 0.0827 1.0693 0.0142 0.4182 0.0278 0.5745 0.00524 0.00379 0.85
34.4 7.3 1.2 56 151 0.91 5.74 0.0194 0.8107 0.1864 1.2040 0.0338 0.4713 0.0792 0.5980 0.00268 0.02884 2.79
40 20 2 152 410 2.46 14.26 0.5760 3.6683 0.6156 1.5535 0.4038 1.8341 0.8138 2.1680 0.02027 1.28707 11.84
41 20 1.2 94 255 1.53 14.62 0.3688 2.4765 0.6253 1.6204 0.2524 1.2081 0.5127 1.4022 0.00453 0.90709 12.01
45 20 1.5 123 332 1.99 14.74 0.4641 3.7656 0.6143 1.7497 0.3149 1.6736 0.6516 1.9665 0.00923 1.34534 11.50
50 15 1.4 108 292 1.75 11.66 0.1986 3.7075 0.4286 1.8521 0.1703 1.4830 0.3805 1.8003 0.00706 0.68133 7.20
50 18 2 164 443 2.66 13.49 0.4560 5.7719 0.5273 1.8760 0.3381 2.3087 0.7277 2.7860 0.02187 1.55655 9.28
51.2 12 2 142 384 2.31 9.31 0.1403 4.6589 0.3139 1.8088 0.1506 1.8199 0.3470 2.2947 0.01899 0.46462 4.83
85 11.5 1.5 158 425 2.55 9.65 0.1077 12.9063 0.2615 2.8626 0.1115 3.0368 0.2796 3.9619 0.01181 0.94020 3.44
96 22 2 272 734 4.41 17.76 0.9564 32.4203 0.5930 3.4524 0.5383 6.7542 1.2623 8.3680 0.03627 11.81870 9.24
99.3 82.8 2.1 547 1,478 8.87 56.12 40.5297 97.2038 2.7209 4.2137 7.2221 19.5778 13.2273 21.6492 0.08048 638.55012 59.73
                                   
All the calculated data in the above table, is based on the theoritical dimensions of the profiles.
Tolerances compy with EN 755.
If stricter tolerances are required,  then they have to be confirmed with the sales department.
Τα στοιχεία για τις διατομές που περιέχει ο πίνακας, υπολογίσθηκαν βάσει των θεωρητικών διαστάσεων των διατομών. Οι διατομές έχουν ανοχές διαστάσεων και μορφής βάσει του EN 755.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ σε ειδικές εφαρμογές, που απαιτούν και αυστηρότερες ανοχές, πρέπει να το αναφέρεται στην παραγγελία σας.
Notes:
Ixx, Iyy: moment of inertia with respect on x, y axis accordingly.
Ixy: product of inertia
Sx, Sy: section modulus with respect on x, y axis respectively,
I1, I2: major moment of inertia
i1, i2: radii of gyration with respect on major axis respectively
θ: major system (degrees) (clockwise rotation)
PSM x, PSM y: Plastic Section Moduli, (cm3),  with respect on x, y axis respectively
It: Torsional Constant (cm4)
Iw: Wrapping constant (cm6)
Yel: Elastic Center position (from centroid, mm)

Εισοδος Μελους